PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ

Działanie 1.5 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

IMBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka komandytowa z siedzibą w Suwałkach przy ul. Raczkowskiej 100 informuje, że zawarła umowę nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0359/20-00 na realizację projektu pn.: „Wzrost konkurencyjności rynkowej IMBUD Sp. z o.o. 1 Sp. K. poprzez wdrażanie innowacji w działalności produkcyjnej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach

Opis projektu: Głównym celem planowanego do realizacji projektu jest uruchomienie produkcji innowacyjnych na skalę regionalną i krajową przegród zabezpieczających o unikalnych cechach użytkowych i właściwościach mechanicznych w efekcie przeprowadzonych prac B + R poprzez wdrożenie nowatorskiej technologii ich produkcji wraz z zakupem zestawu najnowocześniejszych maszyn i urządzeń przeróbczych.

Wdrażana inwestycja będzie nie tylko prorozwojowa, ale dzięki zastosowaniu specjalnego procesu produkcja odbywać się będzie z poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego oraz jego zasobów.

Projekt zakłada wdrożenie ekoinnowacji produktowej i procesowej.

Beneficjent: IMBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka komandytowa

Województwo: podlaskie

Miejscowość: Suwałki

Wartość projektu: 7.810.166,42 PLN

Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 3.174.864,40 PLN
Fundusze unijne - baner